ناشتایی الزامی است

آمادگی آزمایش آنالیز و کشت ادرار مردان

آمادگی آزمایش آنالیز و کشت ادرار زنان