ناشتایی الزامی است

آمادگی آزمایش قند خون دوساعته (2hpp)​

آمادگی آزمایش آنالیز و کشت ادرار مردان

آمادگی آزمایش آنالیز و کشت ادرار زنان