در آزمایش کرونا به روش PCR با کمک دو سوآپ پنبه ای 15 سانتی متری از حلق و بینی بیمار نمونه گرفته می‌شود و نیاز به آمادگی ندارد.

آزمایش آنتی بادی یک آزمایش خون است، اما برای انجام آزمایش نیازی به ناشتا بودن نیست.