در مورد آزمایش خون ، هیچ خطری مشاهده نمی شود. ممکن است کمی تورم و درد در ناحیهای که سوزن وارد شده است وجود داشته باشد ، اما به زودی برطرف میشود.